باکت الواتور

Bucket

این سبد های فلزی موسوم به Elevator Bucket حمل کننده مواد بوده و لازم است از استحکام خوبی جهت تحمل نیرو های جانبی برخوردار باشند .

مشخصات :

طراحی براساس کاهش اتصالات جوشی و ساخت به روش خم کاری ؛ افزایش عمر

Table: Elevator Bucket