اسکرو کانوایر

در این سیستم، و انتقال مواد از طریق چرخش پره های گامی Screw و هل دادن مواد به جلو می باشد . از این تجهیز برای انتقال و تزریق مواد پودری و دانه ریز در مسافت های محدود استفاده می گردد .

Table : Screw Conveyour