زنجیر پن

Chain

AP Type Chain

زنجیرهای Pan Conveyor در سایزها و استحکام های مختلف بر اساس ظرفیت ها و انتقال های متفاوت، طراحی شده است .

Table : Pan Conveyor Chain - AE Type

BP Type Chain

Table : Pan Conveyor Chain - BP Type

RP Type Chain

Table : Pan Conveyor Chain - RP Type

SP Type Chain

Table : Pan Conveyor Chain - SP Type