نقاله هوایی

I-Beam Monorail Trolly Conveyor

IB Type Chain & Trolly​

در این سیستم، با حرکت زنجیرDrop Chain در داخل پروفیل I-beam و چرخش بیرینگ های مجموعه Trolley متصل شده به زنجیر ، قطعات متصل به Attachment link چرخهای Trolley، به صورت هوایی منتقل می شوند .
در این سیستم به علت کاربرد درانتقال قطعات سنگین، قطعات زنجیر Drop Chain و چرخ هایTrolley به صورت فورج دقیق تولید شده تا استحکام آن ها تا حدود 30% افزایش یابد .
در سیستم I-Beam Monorail Trolley Conveyor برای حرکت زنجیر اصلی Drop Chain از زنجیر محرک با اتصال های دنده ای شکل موسوم به Caterpillar Driver Chain استفاده می گردد .

Table: Drop Chain
Table: Trolley

Caterpillar Driver Chain

Table: Caterpillar Driver Chain

Enclosed Track Conveyor

EN Type Chain

حرکت هوایی در این سیستم از طریق حرکت زنجیر در مرکز پروفیل مربعی از طریق چرخش بیرینگ ها بوده و توسط لینک های Attachment link ، قطعات به زنجیر اویخته شده و منتقل میشوند . در این زنجیرها از بیرینگ های حرارتی با قابلیت کارکرد در دما بالا برای حرکت در داخل پروفیل استفاده شده است .

Table: Enclosed Track Chain