رولر DPC

DPC Roller

مجموعه چرخ های DPC Roller برای کاهش نیروهای جانبی ( نیروی وزن مواد حمل شونده ، وزن تجیهزات و … ) وارده بر زنجیر، راهنمایی و جلوگیری از انحراف حرکت طراحی شده و با غلتش بروی ریل های سازه ، بخشی از این نیروها را تحمل میکنند . استحکام پوسته این رولرها جهت تحمل بارهای دینامیکی توسط فرآیند Forging و انجام کار مکانیکی افزایش می یابد .
هندسه این رولرها به گونه ای طراحی شده تا چرخش آن بروی ریل حین انتقال نیروهای جانبی، متمایل به غلتش باشد . غلتش خالص کمترین ضریب اصطکاک و بیشترین بازده در بین حرکت ها تماسی و اصطکاکی را دارد .
به دلیل طبیعت حرکت تماسی و اصطکاکی ، بین ریل و سطح رولر پدیده سایش به وجود آمده وسبب کاهش عمر این رولر ها میگردد ، لذا نیاز است سطح رولر نسبت به قسمت های داخلی از مقاومت بیشتری نسبت به سایش برخودار باشد . از طرفی به علت دینامیکی بودن نیروهای اعمالی نیز، نیاز است قسمت ها و قطعات داخلی رولر مقاومت به ضربه و چقرمگی خود را حفظ کنند، بنابراین ازمواد اولیه با چقرمگی و استحکام بالا استفاده شده و همچنین سطح رولر طی سیکل فرآیند عملیات حرارتی ، سخت کاری می گردد .

از مهم ترین طرح های رولر پن میتوان به طرح باند آموند و بویمر اشاره کرد.

Table : DPC Roller

مشخصات :

 قابلیت کارکرد تا دمای 700 درجه سانتی گراد
طراحی براساس اجزای استاندارد ؛ بیرینگ های استاندارد
پوسته رولر به صورت فورج شده ؛ افزایش استحکام به میزان 35%
مقاومت به سایش بالای سطح بیرونی رولر از طریق عملیات حرارتی سختکاری
صافی سطحی بالای در قطعات انطباقی داخلی رولر
سیستم روغن کاری بهینه
بهینه سازی اجزای آبندی ؛ استفاده از نیلوس رینگ جهت افزایش میزان آبندی