باکت پن

Bucket / Pan

Table : Deep Drawn Pan
Table : Bucket Pan

این سبدهای فلزی موسوم به Pan Bucket یا Deep Drawn Pan حمل کننده مواد می باشند . این سبدها قابلیت حمل مواد با درجه حرارت بالا (تاحدود700Co ) و همچنین مواد ساینده را دارا می باشد .

مشخصات :

قابلیت کارکرد تا دمای 700Co
مقاومت به سایش
طراحی براساس کاهش اتصالات جوشی و ساخت
به روش خم کاری، افزایش عمر