گواهینامه ها

رضایت نامه ها

عضویت در انجمن ها

انجمن مدیریت پروژه ایران

انجمن مهندسان مکانیک ایران

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران

انجمن آهن و فولاد ایران