زنجیر ریکلایمر

Reclaimer Chain

در این سیستم، انتقال از طریق هل دادن مواد توسط پارویی هایی متصل شده به لینک های زنجیر بوده که سبب ایجاد تنش های دینامیکی شدیدی بوده و نیازمند استحکام بالایی می باشد.
در این زنجیر ها از رولر هایی بروی بوش زنجیر برای کاهش نیروی های جانبی ( نیروی وزن مواد حمل شونده و وزن قطعات و … ) و راهنمایی حرکت زنجیر استفاده شده است . در این رولر ها حدود انطباقی بین آن و بوش زنجیر به صورت انطباق غلتشی بوده و حرکت رولر بروی ریل نیز به صورت اصطکاک تماسی متمایل به غلتش می باشد .

DCR Type Chain

Table : Reclaimer Chain - DCR Type

KWR Type Chain

Table : Reclaimer Chain - KWR Type

KCR Type Chain

مزایا :

1000 m3/h ظرفیت انتقال مواد بیش از
طراحی براساس اجزای استاندارد
مواد اولیه با استحکام بالا
بهینه سازی انطباقات اجزای زنجیر

Table : Reclaimer Chain - KCR Type

KFR Type Chain

Table : Reclaimer Chain - KFR Type