سگمنت اسپراکت پن

Multi Segment Sprocket

در این سیستم ناحیه تماسی و درگیر چرخدنده را به صورت چند تکه و قابل نصب و تعویض برای مجموعه انتقال قدرت طراحی شده است تا ضمن حفظ استحکام ، چقرمگی و مقاومت به سایش ، عمر مجموعه نیز افزایش یابد. این چرخدنده ها موسوم بهMulti-Segment Sprocket می باشد.

Table : Multi Segmented Sprocket