سیستم و مکانیزم

System

سیستم های نقاله زنجیری موسوم بهChain Conveyor جهت انتقال مواد و قطعات به صورت کنترل شده و اتوماسیون در خطوط تولید و برای مسافت های محدود استفاده می گردد .
زنجیرها به جهت تحمل نیروها و تنش های اعمالی در حین انتقال مواد ، اصلی ترین جزء این سیستم می باشد .
انتخاب زنجیر :
اولین معیار انتخاب زنجیر، استحکام کششی آن است؛ طراحی زنجیر ها به گونه ای است که بیشترین استحکام آن در راستای گامی (جهت حرکت ) می باشد .
دومین معیار انتخاب زنجیر ، گام آن است؛ که با توجه به سرعت و حجم مواد انتقالی انتخاب می گردد .
با استفاده از دو معیار فوق می توان نوع و مشخصات اولیه زنجیر را تعیین کرد .
سیستم کد گذاری :
در این سیستم کد گذاری متغییر های اصلی یک زنجیر لحاظ شده است.

Table : Chain Grade Selction
Table : Chain Parameters Selection

Note : W & R Parameter Except for EN & IB Type

Chain Code : Grade W . R . P. UTS