زنجیر انتقال قدرت

Roller Chain - Medum Duty

زنجیر های Transmission Chain برای انتقال قدرت های سبک ومتوسط در مجموعه های دینامیکی استفاده میگردد .

Table : Roller Chain - A Type
Table : Roller Chain - B Type

Cranked Link Chain - Heavy Duty

Cranked Link Chain - Heavy Duty

در مجموعه های محرک برای انتقال قدرت در حالت سنگین و گشتاور های بالا از این زنجیر ها استفاده می گردد .

Table: Cranked Link Chain