زنجیر درگچین

Drop Drag Chain

در این سیستم، انتقال از طریق هل دادن مواد توسط بالک های Wing متصل شده به لینک زنجیر بوده که سبب ایجاد تنش های دینامیکی می شود .
در بعضی شرایط کاری که مواد به صورت ساینده می باشد و لازم است لینک ها و بالک ها اتصالی به روش های عملیات حرارتی و یا پوشش دهی (جوشکاری و …) جهت افزایش مقاومت به سایش، سختکاری سطحی شوند .
در این زنجیر ها با تنظیم کردن حدود انطباقی بین سوراخ های گامی لینک و پین به صورت غلتشی ، جزء بوش حذف شده است.
در برخی مدل های این زنجیر به علت تحمل تنش های دینامیکی ، لینک ها به روش فورج از مواد اولیه با استحکام بالا تولید شده تا با انجام کارمکانیکی استحکام زنجیر در برابر تنش های استاتیکی و دینامیکی افزایش یابد .

FD-M Type Chain

Table : Drop Forged Drag Chain - Middle Type

FD-S Type Chain

Table : Drop Forged Drag Chain - Sided Type

CD-FLS Type Chain

Table : Drop Casted Drag Chain - FLS Type

CD-Duplex Type Chain

Table: Drop Casted Drag Chain - ِDuplex Type

CD-E Type Chain

Table: Drop Casted Drag Chain - E Type

LD Type Chain

Table: Linked Drag Chain